Rodinné loutkové divadlo

Rodinné loutkové divadlo
Vhodné pro děti a mládež od 6 do 15 let
Čas: 60 minut + 45 minut na prohlídku expozice
Cena: 100 Kč / 1 žáka (program vč. prohlídky celého muzea) 

Rodinné divadlo

Účastníci programu se seznámí s fenoménem rodinných loutkových divadel a vytvoří si vlastní divadlo s plošnými marionetami z papíru, ve kterém sehrají příběh. Práce je skupinová – někteří vyrábějí loutky, jiní dekorace a divadlo. Skupina si odnese jedno kompletní divadélko s loutkami. Při tomto programu si děti osvojují umění analyzovat příběhy, učí se vzájemně spolupracovat a mohou se rozhodovat dle svých dovedností, které aktivitě se v rámci celku budou věnovat. Při výrobě se obvykle vychází z lidových pohádek, téma však lze i zkoordinovat s ŠVP a aktuálně probíraným učivem.

Příklad z praxe: Téma chovatelství
V úvodní evokaci shrneme vše, co již děti znají. Rozdělíme si zvířata na ta, která žijí doma nebo na dvorku. Děti vyrábějí loutky zvířátek a prostředí, ve kterém žijí apod. Stejný postup lze použít např. pro zopakování si důležitých historických událostí nebo příběhů z literatury.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, přírodopis, zeměpis, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní